Internationale samenwerking

Een circulaire economie is uiteindelijk alleen succesvol als veel landen eraan meedoen. Daarom hebben we internationale samenwerking nodig. De positieve impact die een circulaire economie kan hebben op klimaatverandering, biodiversiteit, vervuiling en leveringszekerheid speelt wereldwijd. De ketens van grondstoffen en afvalstromen zijn internationaal. En de impact van de Nederlandse economie ligt voor een groot deel buiten ons land. Wij werken samen met andere landen om een circulaire economie op internationale schaal te stimuleren. Dit doen we binnen de Europese Unie en daarbuiten, bijvoorbeeld via de Verenigde Naties.

Wat doet het team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)?

We werken internationaal op allerlei manieren met en in andere landen. Vaak met overheden, maar ook met NGO's en bedrijven. Internationaal ondersteunen we organisaties om effectieve stimulerende activiteiten op te zetten en delen we kennis en ervaring. Bijvoorbeeld over onze lerende netwerken, de Green Deals Circulair Inkopen en de verschillende Buyer Groups. We vertalen veel van onze publicaties, handleidingen, papers en de MVI-criteria in het Engels, zodat deze internationaal kunnen worden gebruikt.

We doen dit onder andere door samen te werken in verschillende internationale programma's en projecten, soms als projectleider en soms als kennispartner. Daarnaast hebben we inbreng in Europees beleid via Europese advies- en koplopersgroepen. We verzorgen internationaal presentaties, workshops en trainingen op bijeenkomsten en congressen. 

ProCirc

ProCirc was een Europees Interreg North Sea project van landen rond de Noordzee, waarin het team MVI de projectleiding had. Zeven landen experimenteerden met manieren om via inkoop te werken aan een circulaire economie. Hiervoor zijn meer dan 30 onderzoeksprojecten (pilots) uitgevoerd in verschillende landen. Elke pilot had als doel het gebruik van grondstoffen, het produceren van afval en de uitstoot CO2 met 20 tot 25% te verminderen. Kijk voor meer informatie op de projectwebsite van Procirc (Engels).

Circular and Fair ICT Pact

In juni 2021 is het Circular and Fair ICT Pact (CFIT) gelanceerd. Deelnemers van het pact werken samen om ICT circulair, duurzaam en eerlijk te maken. Omdat de ICT-sector een internationale sector is, is internationale samenwerking erg belangrijk. Bijvoorbeeld door inkoopkracht samen te voegen en de vraag naar duurzame producten af te stemmen. Zo geef je een duidelijk signaal af aan marktpartijen. Maar we moeten ook kritisch kijken naar onze eigen organisaties om de negatieve impact van ICT te verminderen. Dat kan door minder in te kopen en producten beter en langer te gebruiken. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het CFIT Framework for Circular and Fair ICT Procurement. Kijk voor meer informatie op de projectwebsite van CFIT (Engels).

CityLoops

CityLoops was een Europees Horizon-2020-project. Zeven Europese steden en een aantal kennisinstellingen werkten samen aan de transitie naar een circulaire economie. In Nederland deed Apeldoorn mee. In de steden voerde CityLoops onderzoeksprojecten (pilots) uit rondom bouw- en sloopafval en organisch afval. Team MVI ondersteunde de steden bij de pilots door het delen van kennis en ervaring over circulair inkopen. Kijk voor meer informatie op de projectwebsite van CityLoops (Engels).

VN-programma Sustainable Public Procurement

Team MVI is mede-programmaleider van het VN-programma Sustainable Public Procurement  (SPP). Het doel van het programma is kennis delen en het verbeteren van de internationale samenwerking op het gebied van circulair inkopen. Naast algemene kennis over circulair inkopen zijn er groepen gevormd die zich bezighouden met de thema's ICT, voedsel, infrastructuur, gezondheidszorg en kunststoffen. Kijk voor meer informatie op de programmapagina van SPP (Engels).

Adviesgroep Green Public Procurement

Team MVI vertegenwoordigt Nederland in de Green Public Procurement (GPP) adviesgroep. Dit is een adviesgroep van de Europese Commissie voor duurzame publieke aanbestedingen. Hier wordt Europees beleid over duurzame overheidsopdrachten besproken. Kijk voor meer informatie op de pagina van GPP (Engels). 

SPP Next

SPP Next is een groep van internationale koplopers in maatschappelijk verantwoord inkopen. Team MVI is secretaris en voorzitter van deze groep. De deelnemers aan SPP Next lopen voor op anderen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Ze delen inzicht en praktijkervaringen en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Europese Commissie.

C-PRONE

C-PRONE is een startend project om inzichten uit afgeronde projecten te delen en tegelijk mensen te verbinden die nu in vergelijkbare projecten werken. C-PRONE is bedoeld als verbindend platform voor lopende projecten en netwerken. Daarnaast wil C-PRONE een kennisbank maken om makkelijk verder te kunnen bouwen op de uitkomsten van afgeronde projecten. Internationaal is deze structurele verbinding nodig tussen bestaande kennis en initiatieven, zodat we beter kunnen delen waar iedereen aan werkt en samenwerkingen makkelijker tot stand kunnen brengen.